FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 書店について > 県別 書店組合員の推移 平成15年-19年

[ 書店について ]

県別 書店組合員の推移 平成15年-19年

都道府県名
19年
(2007年)
18年
(2006年)
17年
(2005年)
16年
(2004年)
15年
(2003年)
北海道
239件
261件
261件
283件
303件
青森県
56件
62件
67件
707件
75件
秋田県
63件
73件
77件
85件
90件
岩手県
97件
100件
110件
111件
110件
山形県
65件
68件
70件
70件
75件
宮城県
170件
178件
191件
209件
220件
福島県
106件
116件
120件
124件
128件
茨城県
149件
168件
170件
180件
189件
栃木県
88件
91件
94件
101件
101件
群馬県
64件
65件
68件
76件
80件
埼玉県
222件
235件
251件
270件
295件
千葉県
197件
208件
217件
233件
245件
神奈川県
354件
371件
396件
425件
456件
東京都
715件
760件
799件
855件
884件
山梨県
50件
52件
56件
58件
59件
静岡県
233件
244件
267件
278件
298件
愛知県
281件
298件
323件
348件
373件
岐阜県
90件
94件
98件
99件
103件
三重県
113件
116件
122件
128件
138件
新潟県
110件
112件
115件
117件
124件
富山県
67件
69件
73件
78件
80件
石川県
85件
91件
92件
98件
107件
長野県
108件
115件
117件
120件
124件
福井県
67件
67件
68件
72件
74件
滋賀県
79件
81件
85件
86件
88件
大阪府
431件
454件
473件
496件
536件
京都府
237件
251件
266件
277件
290件
奈良県
89件
95件
101件
114件
117件
和歌山県
70件
73件
71件
76件
80件
兵庫県
230件
237件
253件
265件
280件
鳥取県
35件
35件
42件
43件
43件
島根県
42件
43件
43件
47件
50件
岡山県
106件
110件
112件
114件
111件
広島県
108件
113件
119件
133件
141件
山口県
51件
59件
63件
65件
70件
香川県
57件
57件
57件
60件
53件
徳島県
43件
45件
51件
51件
56件
愛媛県
70件
73件
74件
79件
82件
高知県
37件
40件
48件
48件
50件
福岡県
324件
340件
362件
392件
400件
佐賀県
61件
63件
67件
70件
77件
長崎県
91件
102件
105件
109件
112件
熊本県
77件
82件
87件
92件
101件
大分県
62件
63件
68件
74件
79件
宮崎県
60件
61件
65件
70件
72件
鹿児島県
133件
140件
147件
151件
156件
沖縄県
48件
52件
57件
63件
63件

*新文化 2007.4.19 より
新文化のサイトはコチラから